Úvod > Články a rady > Všeobecné články > Každý obyvateľ Banskobystrického kraja

Každý obyvateľ Banskobystrického kraja

Každý obyvateľ Banskobystrického kraja vyprodukoval v priemere 346 kg komunálneho odpadu, zhodnotilo sa 35,3 % odpadu.

 

statisticky urad.jpgPodľa údajov Štatistického úradu SR vzniklo v roku 2017 v Banskobystrickom kraji 782 931 ton priemyselného odpadu, s medziročným poklesom o 0,8 %. V rámci SR predstavoval podiel Banskobystrického kraja 7,7 %. Z celkového množstva odpadu sa 27,5 % zhodnotilo materiálovo, 0,8 % energeticky, 14,8 % spätným získavaním organických látok vrátane kompostovania a 15,5 % iným spôsobom. Na skládkach skončilo 22,3 % odpadu. Podľa miery rizika nebezpečenstva sa odpad z hospodárstva člení na nebezpečný a ostatný odpad. Nebezpečný odpad v roku 2017 v Banskobystrickom kraji tvoril 4,2 % z celkového množstva odpadu a ostatný odpad sa podieľal na celkovom objeme odpadu 95,8 %. Najväčšie množstvo z nebezpečného odpadu tvorili odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti (26,9 %), odpady z tepelných procesov (10,9 %), odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a iných materiálov (7,8 %), odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov (7,5 %), odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd a úpravní vody (6,4 %), odpady z olejov a kvapalných palív (6 %). Odpady inak nešpecifikované v rámci nebezpečného odpadu tvorili 23,1 %.

Z ostatného odpadu najväčšiu položku tvorili odpady z tepelných procesov (24,8 %), odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania (20,1 %), odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva a poľovníctva (14,2 %), stavebné odpady a odpady z demolácií (13 %), odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku (11,6 %), odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd a úpravní vody (8,1 %).

   V obciach Banskobystrického kraja bolo v roku 2017 vyprodukovaných 225 051  ton komunálnych a drobných stavebných odpadov. Ide o 10,5 % podiel zo všetkých obcí SR, pričom Banskobystrický kraj spolu s Trenčianskym krajom vyprodukovali najmenej odpadu v rámci krajov SR. V porovnaní s rokom 2016 sa v Banskobystrickom kraji množstvo komunálneho odpadu zvýšilo o 21 810 ton (o 10,7 %). Separovalo sa 60 571 ton, čo predstavuje 26,9 % z komunálneho odpadu celkom, z toho nebezpečného odpadu separovali 1 423 ton. V rámci SR bolo separovaného 21,9 % komunálneho odpadu a v porovnaní medzi krajmi bol Banskobystrický kraj  na druhom mieste za Žilinským krajom.

Jeden obyvateľ kraja vyprodukoval v prepočte 346 kg odpadu za rok. V produkcii odpadu na obyvateľa v porovnaní s ostatnými krajmi, najmenej odpadu na obyvateľa zaznamenali v Prešovskom kraji (289,6 kg), v Košickom kraji (320,4 kg) a v Banskobystrickom kraji (346 kg). Najviac odpadu na obyvateľa produkovali Bratislavský kraj (502,4 kg) a Trnavský kraj (500 kg). Medziročne nastal nárast množstva komunálneho odpadu na obyvateľa vo všetkých krajoch SR. V Banskobystrickom kraji sa množstvo vyprodukovaného odpadu na obyvateľa zvýšilo o 34,4 kg, čo predstavuje 11 % nárast.

 

statistika_obr1.jpg

 

   Údaje o  nakladaní s komunálnym odpadom hovoria, že v Banskobystrickom kraji je zhodnocovaných 35,3  % odpadu na obyvateľa, to znamená 122,3 kg/obyv. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo zhodnotené o 33,4 kg viac komunálneho odpadu na obyvateľa a v percentuálnom vyjadrení Ide o 37,6 % nárast. V rámci krajov, najviac zhodnoteného komunálneho odpadu na obyvateľa bolo v Bratislavskom kraji (64,9 %) a Košickom kraji (55,5 %). Z množstva zhodnocovaného odpadu v Banskobystrickom kraji sa 52,8 % zhodnocuje materiálovo ako druhotná surovina, 46,7 % spätným získaním organických látok vrátane kompostovania a 0,5 % odpadu sa zhodnocuje energeticky. Až 64,7 % komunálneho odpadu z obcí Banskobystrického kraja skončilo v roku 2017 skládkovaním. Medziročne sa percento zhodnocovania odpadu zvyšuje, no  stále veľa odpadu končí na skládkach. Za SR táto hodnota predstavuje 61,4 % podiel z komunálneho odpadu, pričom najmenej skládok je v Bratislavskom kraji (35 %).

 

statistika_obr2.jpg

 

   Z územného hľadiska vyprodukovali najviac komunálneho a drobného stavebného odpadu v rámci kraja obce v okresoch Banská Bystrica (22,1 %), Zvolen (13 %), Brezno (10,5 %), Lučenec (10,5 %), Rimavská Sobota (9,8 %), a Žiar nad Hronom (8 %). Ostatné okresy mali podiel vyprodukovaného odpadu pod 6 %. Najmenší podiel komunálneho odpadu kraja bol vyprodukovaný v obciach okresov Banská Štiavnica (2,2 %) a Poltár (2,2%). Najvyššie percento  zhodnocovania odpadu z celkového množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného v jednotlivých okresoch mali v roku 2017 okresy Žiar nad Hronom (49,6 %), Banská Bystrica (43,6 %), Brezno (41,2 %)  Zvolen (41 %). Najmenej sa odpad zhodnocoval v okresoch Poltár (17,3 %), Veľký Krtíš (21,6 %), a Revúca (21,9 %). Z územného hľadiska bol v medziročnom porovnaní zaznamenaný nárast v zhodnocovaní odpadu v 12 okresoch kraja. Pokles zaznamenal len okres Krupina.

 

statistika_obr3.jpg

 

 

Oddelenie informačného servisu

Štatistický úrad SR – Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici