STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB, Jilemnického v Žiari nad Hronom

Adresa: Jilemnického 1282 , 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón:045/ 672 44 50, 045/ 672 5868
E-mail:sou_hazh@stonline.sk

Obchod a podnikanie


Absolvent študijného odboru obchod a podnikanie je po štvorročnom štúdiu pripravený realizovať sa v pracovných pozíciách ako daňový referent, účtovník, fakturant, mzdový referent, pokladník, kalkulant cien a rozpočtov.
Po ukončení štúdia sú pre absolventa vhodné vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýsenie alebo zámeru v odbore ekonomika, právo.

Hotelová akadémia

Absolvent študijného odboru hotelová akadémia je po päťročnom štúdiu kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný riešiť praktické problémy v oblasti hotelierstva, cestovného ruch a spoločného stravovania. Počas štúdia na hotelovej akadémii po absolvovaní troch ročníkov, určeného rozsahu hodín praxe a realizovaných praktických cvičení na získanie zručností v príslušnom odbore, môžu žiaci vykonať dobrovoľnú záverečnú skúšku a tak získať výučný list v odbore kuchár, čašník.
Vynikajúci študenti s dobrými jazykovými znalosťami a odbornými zručnosťami majú možnosť vykonávať odbornú prax v zahraničí (Švajčiarsko, Korzika, Cyprus, Francúzsko).
Po ukončení päťročného štúdia je študent pripravený na samostatnú prácu v reštauračných a hotelových zariadeniach a je schopný i samostatne podnikať v tejto oblasti. Taktiež má možnosť štúdia na vysokej škole so zameraním na cestovný ruch, spoločné stravovanie.

Kuchár, kuchárka

Absolvent má vedomosti o potravinách a ich biologickej hodnote, o zásadách ich používania a vhodnej kombinácii pri príprave pokrmov, pričom rešpektuje zásady správnej výživy. Ovláda základné tepelné úpravy, ich vplyv na kvalitu pripravovaných pokrmov, gastronomické pravidlá zostavovania jedálnych lístkov a najnovšie trendy z oblasti gastronómie. Je schopný svoju pracovnú činnosť organizovať tak, aby pripravované pokrmy dostali zákazníci – hostia v požadovanej kvalite, čase a esteticky upravené. Má vedomosti z oblasti ekonomiky, stolovania a vedenia účtovnej dokumentácie pohostinského zariadenia. Vie písať na stroji, používať výpočtovú techniku.
Vynikajúci študenti majú možnosť vykonávať odbornú prax v zahraničí (Švajčiarsko, Korzika, Cyprus, Francúzsko).

Čašník, servírka

Po vykonaní maturitnej skúšky má absolvent predpoklady na to, aby zvládol práce spojené so stolovaním pri mimoriadnych príležitostiach, prípravu miešaných nápojov, ovláda gastronomické pravidlá zostavovania jedálnych lístkov, zostavovať menu, špeciálne spôsoby stolovania a vie správne komunikovať s hosťom. Má vedomosti i z oblasti ekonomiky a podnikania v podmienkach Slovenska. Ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania, písanie na stroji. Vie používať výpočtovú techniku.
Vynikajúci študenti majú taktiež možnosť vykonávať odbornú prax v zahraničí (Cyprus, Švajčiarsko, Korzika, Francúzsko).

Hostinský, hostinská

Učebný odbor zavedený od 2.IX.2004. Absolvent učebného odboru ovláda všetky práce spojené s prípravou jedál. Ovláda prípravu jednoduchých, náročných a diétnych jedál, múčnikov a teplých nápojov podľa platných receptúr. Je pripravený i na prácu vo veľkokapacitných kuchyniach vybavených modernou technikou. Ovláda jednoduchú i zložitú obsluhu, pravidlá zostavovania jedálnych lístkov, prípravu miešaných nápojov. Dokončovanie jedál, zásady správnej komunikácie s hosťom a prácu s počítačom. Má vedomosti aj z oblasti podnikania v podmienkach Slovenska.

Cukrár - cukrárka

Absolvent učebného odboru ovláda základné a špeciálne odborné učivo, má osvojené zručnosti, ktoré sú potrebné pre výkon povolania. Pozná základné suroviny používané pri príprave múčnikov, druhy cukrárskych výrobkov a ich technologický postup, príslušné normy platné pri výrobe a kontrole výrobkov. Vie pripraviť suroviny, zhotoviť cestá, polevy, náplne, uplatniť fantáziu a tvorivosť pri príprave výrobkov, viesť základnú výrobnú dokumentáciu, uplatňovať vo svojej práci moderné technologické postupy. Dokáže samostatne riešiť úlohy na pracovisku, samostatne podnikať a využívať výpočtovú techniku.

Kaderník - kaderníčka

Je kvalifikovaný vo sfére služieb. Má vedomosti z materiálov, technológie, odborného kreslenia, zdravovedy, cudzích jazykov, psychológie a spoločenskej výchovy, hygieny, bezpečnosti pri práci, z oblasti podnikania a hospodárenia v malých podnikoch. Absolvent ovláda techniku strihania vlasov, preparácie vlasov, odfarbovanie a farbenie vlasov, náročnú účesovú tvorbu a základy kozmetiky. Je schopný pracovať samostatne, poskytovať poradenskú službu a dodržiavať základy etiky.
Absolventi tohto učebného odboru nachádzajú uplatnenie ako odborní zamestnanci kaderníctva na prevádzkach malých a stredných firiem, v živnostenských zariadeniach, ako zamestnanci firiem zaoberajúcich sa výrobkami vlasovej kozmetiky.

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.